بخشنامه مبنای کسر حق بیمه سال ۹۶ سازمان تامین اجتماعی به منظور تنظیم و تسلیم حق بیمه کارگران و کارکنان بخشنامه مبنای کسر حق بیمه سال ۹۶ سازمان تامین اجتماعی به منظور تنظیم و تسلیم حق بیمه کارگران و کارکنان اعلام میگردد.           می توانید سایر بخشنامه ها را نیز از …

ادامه مطلب